Крылатые фразы легендарного грузинского комментатора котэ махарадзе

Грузинские пословицы и поговорки » диамант — жемчужины мудрости

Пословици и поговорки на грузинском с переводом

ყველა საქმე ძნელია, თუ გაკეთება გეზარებაო.квела сакме дзнелиа, ту гакетеба гезаребао.Всякое дело трудно, если лень его делать.

არც მწვადი დაიწვას, არც შამფური.арц мцвади даицвас, арц шампури.Ни шашлыка не сжечь, ни вертела

(Говорят, советуя решить вопрос разумно, осторожно).. ზოგჯერ მართალსაც ხუმრობით ამბობენ.зогджер марталсац хумробит амбобен.Иногда и правду шутя говорят.

ზოგჯერ მართალსაც ხუმრობით ამბობენ.зогджер марталсац хумробит амбобен.Иногда и правду шутя говорят.

გაგონილს ნახული სჯობია.гагонилс нахули сджобиа.Виденное лучше слышанного.

ძმა ძმისთვისაო — შავი დღისთვისაო.дзма дзмиствисао — шави дгиствисао.Брат (друг) нужен прежде всего в беде.

გამარჯობა, არაყო — მშვიდობით, ჭკუავ!гамарджоба, арако — мшвидобит, чкуав!Здравствуй, водка — прощай, разум!

ზოგჯერ ბრძენიც შეცდება.зогджер брдзениц шецдеба.Иногда и мудрец ошибается.

ძრდილობას ბაზარზე ვერიყიდი.зрдилобас базарзе вер икиди.Воспитанность на базаре не купишь.

არ ვარგა ენა საქმეზე გრძელი.ар варга эна сакмезе грдзели.Не годится язык длиннее дела.

თევზი წყალში არ დაფასდება.тевзи цкалши ар дапасдеба.Рыба в воде не оценивается.

ათჯერ გაზომე და ერთხელ გაჭერი.атджер газоме да эртхел гачери.Десять раз измерь и один раз отрежь.

ღვინოში მეტი ხალჴი იხრჩობა, ვიდრე წყალშიო.гвиноши мети халхи ихрчоба, видре цхалшио.В вине тонет больше людей, чем в воде.

ავი შვილი დედ-მამის მაგენებელიაო.ави швили дед-мамис магинебелиао.За непутевого сына мать и отца ругают.

სტუმარი ღვთისაა.стумари хвтисаа.Гость — от бога. (Говорят хозяева, принимая в гости незнакомого человека).

ერთი თხილის გული ცხრა ძმამ გაიყო.эрти тхилис гули цхра дзмам гаико.Один орешек девять братьев поделили.

არცოდნა არცოდვააო.арцодна арцодваао.Незнание не грех.

აგორებულ ქვას ხავსი არ მოეკიდება.агоребул квас хавси ар моэкидеба.Катящийся камень мхом не обрастет.

თუ სტუმრობა გიყვარს, მასპინძლობაც უნდა გიყვარდესო.ту стумроба гикварс маспиндзлобац унда гиквардесо.Если любишь в гости ходить, надо любить и гостей принимать.

ზოგი კაცი ჩრდილსა ჰგავს — მხოლოდ მზიან დღეში ამოგიდგება გვერდში.зоги каци чрдилса hгавс — мхолод мзиан дгеши амогидгеба гвердши.Иной человек, словно тень — только, в солнечный день встанет рядом с тобой.

თივაში ცეცხლი არ დაიმალება.тиваши цецхли ар даималеба.В сене огня не спрячешь.

ყბედი ვინ მოღალა და — მუნჯმაო.кбеди вин могала да — мунджмао.Кто болтуна одолел? — Немой.

ძმასთან მიმავალი გზა მუდამ მოკლეაო.дзмастан мимавали гза мудам моклеао.Идущая к брату дорога всегда коротка.

თვალი თვალს რომ დაშორდება, გულიც გადასხვაფერდება.твали твалс ром дашордеба, гулиц гадасхвапердеба.Когда люди разлучаются, и сердце меняется, (ср. русское: С глаз долой — из сердца вон).

არც ისე წვიმს, როგორც ქუხს.арц исе цвимс, рогорц кухс.Не так льет (дождь), как гремит.

არც წყალია, არც ღვინო.арц цкалиа, арц гвино.Ни вода, ни вино.

სტუმარი თავშეკავებულია კარგი, მასპინძელი კი გულუხვიო.стумари тавшекавебулиа карги, маспиндзели ки гулухвио.Гость хорош сдержанный, а хозяин — щедрый.

ახალი ცოცხი კარგად გვის.ахали цоцхи каргад гвис.Новая метла хорошо метет.

რაც მტრობას დაუნგრევია, სიყვარულს უშენებია.рац мтробас даунгревиа, сикварулс ушенебиа.Что вражда разрушает, то любовь строит.

შურიანი კაცი სიკვდილს გადაარჩინეს და გადამრჩენის გამბედაობაც შეშურდაო.шуриани каци сиквдилс гадаарчинес да гадамрченис гамбедаобац шешурдао.Завистника от смерти спасли, но ему и мужество спасителя завидно стало.

ყველი და პური — კეთილი გული.квели да пури — кетили гули.Сыр и хлеб — да доброе сердце.

გეშინოდეს მისი, ვისაც შენი ეშინია.гешинодес миси, висац шени эшиниа.Бойся того, кто боится тебя.

ბრიყვი ნურც მტრად გინდა, ნურც მოყვრადო.брикви нурц мтрад гинда, нурц мокврадо.С дураком не води ни вражды, ни дружбы.

უძმოობა ხომ ძნელია, უმეგობრობა უფრო ძნელიაო.удзмооба хом дзнелиа, умегоброба упро дзнелиао.Плохо не иметь брата, но еще хуже не иметь друзей.

Следующая цитата

Если вы прогуляетесь по улочкам и паркам Тбилиси, то буквально через пару минут встретите родителя, качающего своего ребенка на качелях или коленях и припевающего этот стих.

აჩუ-აჩუ ცხენო

Стишок переводится следующим образом

Куда я тебя мчу

Алазани (название реки) большая (есть)

Внутри старик висит

Хлеба попросил(я) не накормил(он меня)

А вот и обещанное видео с чудесной грузинской девочкой. В нем стишок несколько раз повторяют(основную его часть), заодно и запомните

До новых встреч.

Если вам понравился данный материал, нажмите на кнопку любимой соц. сети, чтобы о нем узнали другие люди. Спасибо!

Как по-грузински здравствуйте и почему грузины не говорят привет

Любая встреча начинается с взаимного приветствия и пожелания здоровья. Здравствуйте по-грузински звучит просто – гамарджобат (გამარჯობათ) А вот переводится дословно не как пожелание здравия, а пожелание победы. Если нужно сказать обычное здравствуй на грузинском, то говорим (გამარჯობა). В ответ говорят гагимарджос (გაგიმარჯოს).

Общепринятое приветствие в русском языке «Привет» практически не используется в обыденной жизни, но мы вам обязательно скажем, что привет по-грузински будет салами (სალამი). Слово «салами» часто встречается в литературе, преимущественно написанной в годы советской власти, но не в обычной жизни.

Многие для приветствия используют русское слово привет, но произносят его на грузинский манер «привэт». Ниже представлен грузинский алфавит, вы можете заметить, что в нем отсутствует буква «е», поэтому вместо нее всегда говорится «э» (ე). Если вы хотите передать привет кому-либо, то нужно сказать мокитхва гадаэци (მოკითხვა გადაეცი). Дословный перевод с грузинского – передай, что я спрашивал о нем.

Грузинские цитаты про дружбу. Грузинские тосты про любовь

Тосты грузинского застолья — это прежде всего восхваление любви, преданности, бескорыстия. Ведь все, что происходит на свете, происходит во имя любви. Это главное чувство, дарующее счастье и продолжение рода.

Ниже примеры красивых грузинских тостов за любовь:

  • В древнеиндийском трактате «Ветки персика» сказано: потребности души рождают дружбу, потребности ума — уважение, потребности тела — желание. Все три потребности рождают настоящую любовь
  • Выпьем за то, чтобы у нас всегда жили эти потребности, и мы бы любили и были любимы.
  • Как известно, мужчины на Кавказе очень любят блондинок. Впрочем, к брюнеткам они тоже неравнодушны. Нельзя сказать также, что им не нравятся шатенки. Но вот к лысым женщинам они действительно относятся с предубеждением. Друзья, выпьем за любовь без предрассудков!
  • Кавказская мудрость гласит: влюбившись, человек поднимается на ступеньку выше повседневной, обыденной жизни.Так давайте же выпьем за эту ступеньку! За любовь!
  • Старинная кавказская поговорка гласит, что любовь, предназначенная человеку свыше, ищет его – так же, как и он ее.Так выпьем же за успех наших взаимных поисков. За любовь!
  • Один умный старый грузин говорил, что тот, кто ищет возлюбленную без порока, рискует остаться вовсе без избранницы.Так выпьем же за нашу любовь, за тех, кого мы любим, таких, какие они есть!
  • Двое кавказских мужчин увидели на улице молодую и красивую девушку. Один из них проводил ее страстным взглядом и воскликнул:– Вот это девушка, настоящий персик!Другой, также проводив ее взглядом, с сожалением произнес:– Шестеро детей…– Да неужели у нее шестеро детей?!– У тебя и у меня, Гиви!Друзья, поднимем тост за любовь, которая не знает преград на своем пути!
  • В одном старинном кавказском городе приезжий человек увидел молодого джигита и прекрасную девушку и спросил у них: «Как сказать на вашем языке „Я тебя люблю”?». Юноша молча крепко обнял любимую и лишь потом сказал:– Вот так говорят о любви на моем языке!Друзья, поднимем наши бокалы за любовь, в которой дело красноречивее самых пылких слов!
  • Один умный старый грузин говорил, что тот, кто ищет возлюбленную без порока, рискует остаться вовсе без избранницы. Так выпьем же за нашу любовь, за тех, кого мы любим, таких, какие они есть!
  • Я хочу поднять тост за любовь — не такую как ветер, потому что он гуляет, — не такую как солнце, потому что оно садится, — не такую как звезды, потому что они гаснут, а за такую как небо, потому что оно безграничное.

Числительные

Фраза на русском Перевод Произношение
noli Ноли
1 erti Эрти
2 ori Ори
3 sami Сами
4 otxi Отхи
5 xuti Хути
6 ekvsi Эквси
7 shvidi Швиди
8 rva Рва
9 cxra Цхра
10 ati Ати
11 tertmeti Тертмети
12 tormeti Тормети
13 cameti Цамети
14 totxmeti Тотхмети
15 txutmeti Тхутмети
16 tekvsmeti Тексвмети
17 chvidmeti Чвидмети
18 tvrameti Тврамети
19 cxrameti Цхрамети
20 oci Оци
21 ocdaerti Оц-да-эрти (буквально означает — двадцать и один)
22 ocdaori Оц-да-ори (двадцать и два)
30 ocdaati Оц-да-ати (двадцать и десять (20+10=30))
31 ocdatertmeti Оц-да-тертмети (двадцать и одиннадцать (20+11=31))
32 ocdatormeti Оц-да-тормети (двадцать и двенадцать (20+12=32))
40 ormoci Ор-м-оци (два двадцать (2х20=40))
41 ormocdaerti Ор-м-оц-да-эрти (два двадцать и один (2х20+1=41))
50 ormocdaati Ор-м-оц-да-ати (два двадцать и десять (2х20+10=50))
60 samoci Сам-оци (три двадцать (3х20=60))
70 samocdaati Сам-оц-да-ати (три двадцать и десять (3х20+10=70))
75 samocdatxutmeti Сам-оц-да-тхутмети (три двадцать и пятнадцать (3х20+15=75))
80 otxmoci Отх-моци (четыре двадцать (4х20=80))
90 otxmocdaati Отх-моц-да-ати (четыре двадцать и десять (4х20+10=90))
100 asi Аси
120 as oci Ас оси (сто двадцать)
121 as ocdaerti Ас ос-да-эрти) (сто двадцать и один (100+20+1=121))
154 as ormocdatotxmeti Ас ор-м-оц-да-тотхмети (сто два двадцать и четырнадцать (100+2х20+14=154))
200 orasi Ор-аси (два сто (2х100=200))
291 oras otxmocdatertmeti Ор-ас отх-м-оц-да-тертмети (два сто четыре двадцать и одинадцать (2х100+4х20+11=291))
300 samasi Сам-аси (три сто)
400 otxasi Отх-аси
500 xutasi Хут-аси
600 ekvsasi Эквс-аси
700 shvidasi Швиди-аси
800 rvaasi Рва-аси
900 cxraasi Цхра-аси
1 000 atasi Ат-аси (десять сто (10х100=1000))
1 001 atas erti Ат-ас эрти
2 000 ori atasi Ори ат-аси (два тысяча)
3 000 sami atasi Сами ат-аси (три тысяча)
1 000 000 milioni Милиони

Крылатые фразы легендарного Грузинского комментатора Котэ Махарадзе

Когда я начал готовить этот материал, позвонил мой друг, болельщик со стажем, и узнав, что речь пойдет о Котэ Махарадзе, сказал, что 90% моих читателей не знают, кто это такой. «Раз не знают, значит попробую просветить», – парировал я.

Профессиональных футбольных комментаторов на моем веку было немало: Вадим Синявский, Николай Озеров, Владимир Перетурин, Владимир Маслаченко… В Украине мне нравились Анатолий Барчуков, Алексей Семененко, Дмитрий Джулай, Денис Босянок, Александр Гливинский, сейчас с удовольствием слушаю Виктора Вацко. Но больше всех меня всегда радовал грузин Котэ Махарадзе.

Потрясающая харизма, артистизм, юмор и обаяние этого человека завораживали всех, кто его окружал. Мне посчастливилось познакомиться с батоно Махарадзе, встречались с ним несколько раз и в Киеве, и в Тбилиси, его супруга подарила мне книгу о Котэ. В декабре 2002 года Махарадзе ушел из жизни. Я назвал его футбольным комментатором, но он с успехом вел баскетбольные матчи, работал на Олимпиадах. У него была прекрасная память, он безошибочно сыпал цифрами, именами, датами, к тому же был прекрасным актером театра имени Руставели и заслуженным артистом Грузии.

Котэ Махарадзе многое связывало с Украиной, с Киевом. Он дружил с Валерием Васильевичем Лобановским и его семьей, с Олегом Блохиным, Леонидом Буряком. Киевское «Динамо» Махарадзе считал едва ли не своей родной командой, хотя его любимым клубом всегда было «Динамо» из Тбилиси. И часто по личной просьбе московское руководство Центрального телевидения отправляло комментировать игры киевского «Динамо» в еврокубках именно Котэ.

Вот несколько крылатых фраз из репортажей мэтра футбольных репортажей:

— Арбитр делает предупреждение: не надо забирать мяч у колумбийцев, они тоже хотят поиграть;

— Боковой арбитр принимает красивые позы. Возможно, он раньше занимался балетом;

— Вот Тихонов бежит за мячом, подбегает к вратарю и овладевает им;

— За левыми воротами расположились болельщики «Лацио». Они все голубые;

— И наш форвард падает в штрафной площадке! Что говорит судья? А судья говорит, что сегодня на улице довольно холодно и с земли надо подниматься;

— Онопко получает мяч в центре поля. Всего его фигура как-будто говорит: «Кому бы дать?»

— Удар был очень сильным. Мяч попал в голову защитника. Если есть мозги, возможно, будет сотрясение;

— Арбитр достал из шортов удаление;

— Пока мяч в воздухе, коротко о составах команд.

В продолжение темы – несколько анекдотов о футболе. Keep smile!

1. Вратарь спрашивает у главного тренера:

— ЮрПалыч, почему вы всегда держите меня на скамейке запасных?

— Да потому что в запасе ты не сможешь пропускать мячи.

2. Перестал ходить на женский футбол: забивают мало, футболками после матча не обмениваются…

3. Современный футбол – два миллиардера наблюдают за тем, как бегают 22 миллионера.

4. Генеральный спонсор сборной Украины по футболу – «Черниговское безалкогольное»: давайте трезво оценивать наши шансы!

5. Для повышения уровня украинского футбола и ответственности футболистов за качество своей игры предлагаю на майках игроков под фамилиями писать номера их мобильных телефонов, чтобы после игры каждый зритель мог позвонить игроку и сказать все, что он о нем думает.

Пословицы и поговорки армянские

Пословицы армянские

В воду не полезешь – плавать не научишься.
В году двенадцать месяцев и в каждом свои ягоды.
Виноватому всё кажется, что про него говорят.
Доброе слово дороже всех сокровищ мира.
Если человек захочет, гору на гору поставит.
Если осквернишь родник, откуда будешь пить воду?
Заработать легко, сберечь трудно.
И хорошее, и плохое у детей от отца с матерью.
Когда видишь, что вода не следует за тобою, последуй за нею.
Носи шапку так, как носят в городе, куда ты пришёл.


От дурного глаза даже камни трескаются.
Под прекрасной наружностью черти живут.
Плоха та шутка, в которой нет половины правды.
Собираешься кому-то яму копать – копай по своему росту.
Сотворив добро, хоть в воду кинь – оно не пропадёт.
Человек смотрит человеку в лицо, а Бог – в душу.

Поговорки армянские

Время дороже денег.
В чужой каше и зёрна крупнее.
Выше лба уши не растут.
Где худо, тут и порется.
Долг – огненная рубашка.
Долг платежом красен.
Дарёному коню в зубы не смотрят.
Дыму без огня не бывает.
Злой язык острее бритвы.
И волки сыты, и овцы целы.
И в чашу царя муха попадает.
Каждая курица свой насест хвалит.
Каждый горшок найдёт себе крышку.
Курдюк для овцы не груз.
Ложкой моря не исчерпать.

Грузинский журналист Георгий Габуния вновь оскорбил Владимира Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния, оказавшийся в середине прошлого года в центре скандала из-за его оскорбительных высказываний в адрес президента России Владимира Путина, снова резко отозвался о российском лидере, передает РИА «Новости».

На этот раз телеведущий затронул не только Путина, но и нелицеприятно высказался в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Оскорбительную речь Габуния произнес на этот раз в эфире телеканала «Мтавари архи», резко перейдя на русский язык.

Произошло это после того, как на прошлой неделе был задержан россиянин якобы за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства.

Об этом сообщила Служба госбезопасности (СГБ) Грузии. Правоохранители не стали указывать на какие-либо подробности. В сообщении есть лишь инициалы задержанного — В.Б.

Причем свое заявление СГБ сделала после того, как генеральный директор оппозиционной теле Ника Гварамия рассказал, что задержанный является гражданином России, который, по его словам, собирался убить ведущего телеканала Георгия Габунию. Вместе с тем прозвучали обвинения в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, без приведения каких-либо доказательств.

Служба безопасности также отметила, что благодаря задержанию мужчины удалось избежать «более тяжелого преступления». СГБ призвала не распространять какую-либо информацию об этом деле в целях защиты интересов следствия.

Официальные власти Грузии поддержали это задержание. Так, глава республики Саломе Зурабишвили отметила на своей странице в Facebook, что правоохранители смогли «предотвратить провокацию, направленную против стабильности в стране». В то же время, спикер парламента Арчил Талаквадзе написал пост, в котором предупредил, что «власти Грузии не допустят любые насильственные действия или организацию нападения на журналиста».

Рамзан Кадыров отверг все обвинения, что якобы по его заказу должно было совершиться покушение на грузинского журналиста. В своем Telegram-канале он написал, что «если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», а «если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают».

Он отметил, что вместо того чтобы думать о реальных проблемах народа, власти Грузии делают «глупые заявления».

По мнению Кадырова, Габуния страдает манией величия, так как в реальности все редакции отказались от сотрудничества с ним после прошлогоднего скандала. Глава Чечни подчеркнул, что не забыл оскорбительные слова журналиста, произнесенные в адрес российского президента. «Он оскорбил наше государство, наш народ, а значит, и лично меня. Георгию Габунии, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся», — написал Рамзан Кадыров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что любые подозрения, что российские власти якобы хотели совершить покушение на грузинского журналиста, абсурдны.

«Я скажу одно, что, если вы помните, с самого начала звучали обвинения в адрес чуть ли не российских властей официально в причастности к этому инциденту. И с самого начала мы говорили, что любые обвинения в данном случае абсурдны и не соответствуют действительности», — так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление Кадырова, передает РИА «Новости».

В прошлом году Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави-2» произнес оскорбительную речь, обращаясь к российскому президенту. Этот поступок привел к увольнению не только Габунии и Гварамии, но и других журналистов, так как у компании сменился владелец. В то же время, на улицах Тбилиси проходили массовые протесты грузин, возмущенных поведением журналиста. Люди требовали наказать Габунию.

Особенности грузинского алфавита и языка

Современный алфавит, в отличие от древнего, состоит из 33 букв. По инициативе Ильи Чавчавадзе из алфавита изъяли 3 буквы, которые практически не использовались к тому времени. В итоге в грузинском алфавите остались 5 гласных и 28 согласных букв. Если вы знаете грузинский алфавит, то прочитать любую надпись для вас не составит труда.

Огромный плюс грузинского языка – все буквы читаются и пишутся одинаково, при этом каждая буква означает всего один звук. Буквы в словах никогда не объединяются для создания каких-либо дополнительных звуков. Впрочем, учитывая количество согласных в языке, трудность может возникнуть при чтении четырех согласных подряд, что встречается не так уж и редко.

Помимо простоты написания и чтения, в грузинском языке есть еще несколько особенностей, которые делают его изучение легким и простым. Так у грузинских слов нет рода. Да и зачем он нужен? Учить грузинский язык не сложно, ведь зеленый всегда будет мцванэ (მწვანე).

К примеру, зеленый слон, зеленое дерево, зеленая трава, к чему нужны эти окончания, указывающие на род, ведь можно просто написать мцванэ спило (зеленый слон), мцванэ хэ (зеленое дерево), мцванэ балахи (зеленая трава). Согласитесь, это значительно облегчает изучение языка.

Еще один плюс грузинского письма, в нем нет заглавных букв. Все слова, в том числе, имена собственные, имена и фамилии, а также первое слово в предложении всегда пишется с маленькой буквы. А если учесть, что все грузинские слова пишутся, так же как и слышатся, то вы поймете что выучить язык не так уж трудно. Нужно лишь прислушиваться к речи грузин и проявить немного усердия.

Постараться придется если вы решите освоить письмо, ведь все буквы грузинского очень изящные и не имеют острых углов (скругленные)

В школе с большим вниманием относятся к каллиграфии и умению красиво писать, поэтому большая часть людей пишет очень красиво. Из плюсов письма, в грузинском практически нет соединения букв, то есть каждая буква пишется отдельно. Здесь же стоить отметить наличие нескольких диалектов, которые делятся на три группы

При этом последняя группа грузинских диалектов используется за пределами Грузии. К первой группе диалектов относят: картлийский, кахетинский (Восточная Грузия), хевсурский, тушинский, пшавский, мохевийский и гудамакарский

Здесь же стоить отметить наличие нескольких диалектов, которые делятся на три группы. При этом последняя группа грузинских диалектов используется за пределами Грузии. К первой группе диалектов относят: картлийский, кахетинский (Восточная Грузия), хевсурский, тушинский, пшавский, мохевийский и гудамакарский.

Ко второй группе диалектов причисляют: аджарский (Западная Грузия), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский и месхетино-джавахский (Юго-Восточная Грузия).

Третья группа диалектов, на которой говорят за пределами страны: ферейданский, ингилойский, имерхевский (кларджетский).

Не пытайтесь выучить грузинские слова так, как их произносят в регионах. Изучайте литературный язык, используя русско-грузинский переводчик. Дело в том, что жители из разных уголков Грузии, порой сами не понимают друг друга, настолько сильно отличаются диалекты в грузинском языке.

Грузины

— один из основных народов Закавказья. Проживают в Грузии и России, а также в Турции и Иране. Язык входит в иберийскую, или картвельскую, подгруппу южной группы кавказской семьи языков

Арба перевернется — лишь тогда дорога покажется Беглец и преследователь — оба бога молили Бедняк всегда бедняком останется Бог ничего не дает человеку Богатство — грех перед Богом, бедность — перед людьми Богатство слепо, оно словно муха: то на навоз садится, то на розу Бодливому быку бог рогов не дает Болтливый от немого устает Боль пальца сердце чувствует, боль сердца — никто Большие паруса только сильный ветер может надуть Большое дерево сильный ветер любит Бывалая птичка в тенета не попадет Была бы голова, а шапка будет В море уцелел — в капле утонул В мутной воде дна не видели и говорили, что она бездонна Верблюду сказали «У тебя шея крива». — «А что у меня не кривое» — ответил он Ветка гнется, пока молода, вырастет — не согнешь Внук дедушку старине учит Воды утекут, пески останутся Волк подыхал — овца резвилась Волк, что меня не трогает, пусть живет хоть тысячу лет Волка встречай по-волчьи, лису — по-лисьи Вора три дня долина скрывала, триста — горы, а все-таки его нашли Враг, стоящий впереди, лучше друга, стоящего позади Вражда и дружба — братья Выбираешь жену — верь больше своим ушам, чем глазам Где больше на арбу нажимают, там она и скрипит Где не выслушивают, там правда пропадает Где нет любви, там нет и радости Где удальца позор постигнет, пусть там и могилу себе ищет Глаза — зеркало сердца Глупец мудрее мудреца в том, что он сам изведал Глупцу доброе слово сказать — при солнце свечу зажигать Говорю кувшинчику, а ты, кувшин, слушай Голова хвост не ждет Горбатого могила исправляет, но иногда и она бессильна Гриф сперва смерит свою глотку, а потом проглотит кость Груженого осла все понукают Дай бог, чтобы наша коза волка поймала Дерево правды не сохнет, даже если его посадили на камне Десять дервишей уснут на одной рогоже, а два царя в одном царстве не уживутся Для кого — бобы, а для кого — огонь жгучий Доброе слово железные ворота открывает Долго колебаться — страху набраться Дружба и вражда — сестры Дурак теряет, умный подбирает Его из деревни гонят, а он в старосты просится Если бы среди людей не было ослов, тогда осла и за сто рублей не купить бы Если во все колодцы плевать, откуда воду черпать? Если вода не идет за тобой, ты иди за водой Если ворона розу найдет, возомнит себя соловьем Если враг от меня побежит — золотой мост покажу Если грешит топор, грешит и топорище Если два человека скажут, что ты слепой, — закрой глаза Если двое узнают о чем-нибудь, узнает и свинья Если жеребенок кобылу не слушает, его волк задирает Если замахнулся — бей Если кошка проворна, то и мышь шустра Если купишь ненужное, скоро продашь нужное Если не видел мрака — не оценишь света Если нет зеркала, и мир может служить зеркалом Если падать, то лучше с коня, чем с осла Если сидишь в лодке, с лодочником не дерись Если стадо повернется, хромой баран впереди окажется Если ты с луком, то я с щитом Если хозяину не весело, то и гостю скучно Если хочешь сказать слово, посмотри сначала на того, кто его будет слушать Железо в огне закаляется человек — в нужде Жизнь невежды хуже смерти Жить на авось — что вовсе не жить За смехом всегда следуют слезы Завистника соседская роза, как шип, колет Заходящее солнце на восходящую луну криво смотрит Злой и тот, кто добр только для себя Злой человек и в воскресенье злым остается И вечный пир человеку надоест И волк сыт и барин не в убытке И ворона своим птенцом гордится И слово имеет свою меру И сытый поп хуже голодного волка Идущий впереди — мост для идущего позади Из вороньих яиц могут вылупиться лишь воронята Из любви к винограду плетень целуют Из-за длинной бороды коза себя попом возомнила Излишняя святость Грецию погубила

Приветствие

1.Гамарджоба! (гамарджобат) — «Здравствуйте!»

Слово это почти волшебное, оно вызывает улыбку на лице грузина. А если вы собираетесь что-то купить и диалог с продавцом начнёте с такого приветствия, сразу завоюете его благорасположение. Две буквы в слове — Д и Ж — образуют один звук. Примерно так, как звучит «дж» в англоязычном названии страны — Georgia.

Известное на всём постсоветском пространстве слово «гамарджоба» дословно переводится не как пожелание здоровья, а как пожелание победы. Войны, которые велись на территории Грузии многие века, оказали влияние и на язык страны.

2. В ответ принято говорить: «гагвимарджос», то есть, «победы тебе, чтоб нам победить». Гагвимарджос — это как тост за семейным столом. И если вы гость в этом застолье, то вечная дружба вам обеспечена.

Особенности грузинского языка

В современном грузинском алфавите 33 буквы — 5 гласных и 28 согласных. Это единственный алфавит в мире, в котором одному звуку соответствует одна буква и наоборот.

Ярко выраженных ударений в грузинском нет. Тем не менее, есть условное правило. В двусложных словах ударение обычно приходится на первый слог, в многосложных — третий слог с конца.

В грузинском языке нет родов. В грузинской письменности нет заглавных букв.

Грузинский язык очень красивый. А грузинское многоголосие признано ЮНЕСКО шедевром культурного наследия. В 1977 году два космических корабля Вояджер отправились исследовать космос. На борту находится послание от человечества внеземным цивилизациям. Среди великих произведений — песня Чакруло:

H

Hab’ich ist ein
schöner Vogel,
Hätt’ich nur ein
Nestling. — Не сули журавля в
небе, а дай синицу
в руки.

Halt aus und du wirst
Wunder sehen. — Терпи, казак, атаманом будешь.

Halt Mass im Salzen,
doch nicht im
Schmalzen. — Кашу маслом не испортишь.

Handwerk hat einen
goldenen Boden. — Ремесло — золотой
кормилец.

Hänge nicht alles an
einen Nagel. — На одном гвозде
всего не повесишь.

Hart gegen hart
niemals gut ward. — Нашла коса на камень.

Hat die Kuh den
Schwanz verloren, so
merkt sie erst, wozu
er gut gewesen. — Цену вещи узнаешь,
как потеряешь.

Hass und Neid
bringen viel Leid. — Завистливый по
чужому счастью
сохнет.

Heute zechen,
morgen nichts zu
brechen. — То густо, то пусто.

Hinter dem Gitter
schmeckt Honig
bitter. — Не надобна соловью золотая клетка,
ему лучше зелёная
ветка.

Hochmut kommt vor
dem Fall. — Спесь до добра не
доведёт.

Hoff en und Harren
macht manchen zum
Narren. — Надеяться и ждать —
одураченным стать.
Надежда льстива, да
обманчива.

Hühner, die viel
gackern, legen wenig
Eier. — Кто словом скор,
тот в деле не спор.

Hunde, die viel
bellen, beißen nicht. — Брехливые псы не
кусаются.

Hunger ist der beste
Koch. — Голодному и вода,
что яйцо, вкусна.

Hungriger Bauch
lässt sich mit Worten
nicht abspeisen. — Соловья баснями не
кормят.

Hüte dich vor den
Katzen, die vorne
lecken und hinten
kratzen. — Не бойся собаки,
что лает, а бойся
той, что молчит да
хвостом виляет.

Hundert Schläge auf
fremdem Rücken
sind nicht viel. — За чужой щекой зуб
не болит.

Hunger tut weh. — Голод — не тётка.

Грузинские тосты мужчине

В автошколе в Грузии соискатель водительских прав сдает экзамен. Инспектор объясняет дорожную ситуацию: — Ты едешь в машине по узкой дорога. Слева — високий-високий гор. Справа — кpутой-кpутой абpив. Вдруг на дороге — кpасивий дэвушка. А рядом с ней стpашный-пpестpашный старух. Кого давить будэшь? — Конечно, старуху! — Дурак!.. Тормоз давить нужно! Так выпьем же за то, чтобы в трудной ситуации мы не забывали нажать на тормоз!

Жилa в гopax кpacaвицa, лyчшe кoтopoй нe былo нa cвeтe. И влюбилиcь в нee двa дpyгa-джигитa. Пpишeл oдин и пpизнaeтcя eй в любви, a oнa oтвeчaeт: «Bидишь вoн тy гopy? Ecли нa ee вepшинe вcю нoчь бyдeт гopeть кocтep, я cтaнy твoeй». Уcкaкaл джигит. Пpишeл дpyгoй, пpизнaeтcя в любви, a кpacaвицa eмy:»Boн нa тoй гope вcю нoчь бyдeт гopeть кocтep. Ecли ты eгo пoтyшишь, тo я cтaнy твoeй». Уcкaкaл джигит и cтaл взбиpaтьcя нa гopy. Пoд yтpo взбиpaeтcя oн нa вepшинy и видит дoгopaющий кocтep, a pядoм cпящeгo дpyгa. Toгдa oн пoдбpacывaeт в кocтep дpoв и гoвopит:»Cпи cпoкoйнo, дpyг!» Так выпьем же за настоящую мужскую дружбу!

Жили Сулико и Шота и полюбили друг друга. Полюбили и поженились. Только поженились, Шота надо ехать в командировку. — Не волнуйся, — говорит он молодой жене, — через три дня вернусь. Прошло три дня, прошло три раза по три дня, а Шота не возвращается. Прошло десять раз по три дня, а Шота все нет. Заволновалась молодая жена, послала в десять городов десяти верным друзьям телеграммы. И пришли из десяти городов от десяти верных друзей телеграммы: — Не волнуйся, Шота у нас. Так выпьем за верных друзей, которые не подводят в беде.

Пришло время умирать старику, а умирать не хочется. Взмолился он, поднял руки к небу и обратился к Богу: «Боже, дай пожить еще хоть чуть-чуть!» «Сколько лет ты хочешь?» — спросил Бог. «Столько, сколько листьев на этом дереве». «Нет, так не пойдет». «Ну, тогда сколько яблок на этом дереве». «Так тоже не пойдет. Я дам тебе пожить столько, сколько у тебя друзей». «Нет у меня друзей»- печально сказал старик и дрожащей рукой вытер слезу. Так выпьем же за друзей, и чтоб их было не меньше, чем листьев на дереве!

Восточный владыка однажды посетил тюрьму, в которой отбывали наказание двадцать арестантов. — За что сидите? — спросил владыка. Девятнадцать из двадцати тут же поклялись, что сидят безвинно, исключительно по судебной ошибке. И только двадцатый признался, что сидит за кражу. — Немедленно выпустить его на свободу, — приказал владыка, — он может оказать дурное влияние на всех остальных честных людей, которые здесь находятся. Так выпьем же за людей, честность которых помогает им быть свободными!

Отара овец спускалась с гор в долину. Неожиданно с неба налетел орел, схватил и утащил ягненка. Все это видела маленькая птичка. Она решила: «А почему бы и мне не поступить, как орлу? Да и что ягненок, унесу-ка я целого барана». Птичка взлетела повыше, сложила крылышки и бросилась вниз. Но дело кончилось тем, что она ударилась о бараний рог и убилась насмерть. Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!

Где-то высоко-высоко в горах, где воздух чист как слеза младенца, а реки быстры как мысль, жил-был молодой джигит, который пас баранов (пастухом он был). И вот однажды когда он пас своих баранов, звенящую тишину гор прорезала трель мобильного телефона. Все бараны перестали жевать траву и повернули свои головы к молодому пастуху. Пастух достал телефон и повернувщись к баранам сказал: — Спокойно ребята, это меня! Так выпьем же за то, что бы никакие бараны не помешали нам сегодня общаться!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Детский секрет
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: